Kiểu 1 

Buộc đuôi ngựa cao, cuộn một lọn tóc qua nút chun buộc. 

Kiểu 2

Sau khi buộc tóc đuôi ngựa cao, tết 2 lọn tóc nhỏ. 

Kiểu 3 

Rẽ tóc ngôi lệch rồi buộc đuôi ngựa thấp. Chải bóng tóc. 

Kiểu 4

Lấy 1/2 tóc phía trên đỉnh đầu, buộc lại rồi chải rối. Sau đó, túm lại tạo búi tóc rối và buộc chun cố định. Dùng thêm cặp tăm để giữ búi tóc chắc hơn. 

Kiểu 5

Lấy 1/2 tóc phía trên đỉnh đầu, buộc lại, tạo kiểu tóc buộc nửa đầu.

Kiểu 6

Chia tóc ngôi giữa, chừa lại phần tóc mái, lấy phần tóc phía trên đỉnh đầu buộc lại. Đánh rối đuôi tóc rồi búi gọn. 

Kiểu 7 

Chia tóc ngôi giữa. Lần lượt lấy 2 lọn tóc nhỏ ở phía hai bên đường chia ngôi, tết ngược lại về phía sau. 

Kiểu 8

Từ kiểu tóc số 7, tết thêm 2 lọn tóc bên cạnh. 

Kiểu 9 

Từ kiểu tóc số 8, lấy toàn bộ đuôi tóc đánh rối rồi búi gọn lại trên đỉnh đầu. 

Kiểu 10

Buộc cao toàn bộ tóc, chừa ra vài lọn tóc mai và tóc mái. Uốn xoăn đuôi tóc rồi túm lại tạo búi tóc phía trên đỉnh đầu. 

Categorised in: